Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté

Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté Luxembourg

The Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté is an institution in Luxembourg. For 37 years already the CLAE (Comité de liaison des associations d’étrangers) brings together on the two days of the festival associations of migrants, cultural groups, political parties and other actors with much entertainment and food from all over the world. This year there were no less than 234 stalls! An ideal setting to get to talk to people, right?

De Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté ass eng Institutioun zu Lëtzebuerg. Schonn säit 37 Joer versammelt de CLAE (Comité de liaison des associations d’étrangers) déi Deeg Associatioune vu Migranten, kulturell Veräiner, politesch Parteien an aner Acteuren mat vill Animatioun an Iessen aus der ganzer Welt. Dëst Joer net manner wéi 234 Stänn! Ideal fir mat de Leit an d’Gespréich ze kommen, oder?

Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté Luxembourg 2

After have set up our stall, called ‘Memorial Café’, we were no longer sure. It is not easy to get people who want to celebrate to talk about death and remembrance. But Mariske Westendorp had the great idea to give visitors who were willing to approach the subject post-its to paste unto our question wall. The people who responded were very diverse: families with children, a group of girlfriends, elderly people but especially young adults who participated spontaneously.

Nodeems mir eise Stand, genannt „Memorial Cafe“, opgeriicht hate ware mir net méi sou sécher. Et ass net esou einfach fir op engem Fest iwwert den Doud an d’Erënnerung ze schwätzen. Mee d’Mariske Westendorp ass op déi super Iddi komm fir de Visiteuren, déi sech op de Sujet aloosse wollten, Post-its ze ginn fir op eis Wand mat Froen ze pechen. De Public, deen do matgemach huet, war ganz gemëscht: Famillje mat Kanner, eng Grupp Frëndinnen, eeler Leit, mee virun allem vill Jonker hu spontan matgemaach.

On Saturday evening, we organized a Creative Workshop, which was held with the invaluable help of Justine Blau, who prepared the material to make collages and talked to the participants about “their” memorial. The results are amazing individual works and reflections.

Fir de Creative Workshop Samstes owes hate mir déi wäertvoll Hëllef vum Justine Blau, wat Collagematerial virbereet hat a mat den TeilnehmerInnen iwwert „hiert“ Graf geschwat huet. Dobäi raus komm sinn wonnerschéin individuell Wierker an Iwwerleeungen.

Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté Luxembourg 4

We also used the occasion to conduct group discussions with Muslims, Orthodox Christians, Catholics, people who don’t practice a religious or who in addition venerate their ancestors. All of them shared their surprise or even shock that it is unusual in Luxembourg to hold a wake, to have the coffin present during the funeral mass/ceremony and for the mourners to not witness the actual inhumation of the body. Our next step in the research will be to find out why this is the case, and whether this is linked to custom or regulations. If you are interested in joining the discussion, please come to our conference, organized by IPW on 25 March at the Abbaye Neumünster, or simply contact us via e-mail.

Mir haten ausserdeem Gruppegespréicher mat Moslemen, orthodoxe Chrëschten, Katholiken, Leit déi keng Relioun praktizéieren oder déi zousätzlech nach Ahnenkult hunn. Alleguerten ware si erstaunt bis schockéiert, datt et zu Lëtzebuerg net üblech ass eng Veillée ze halen, datt de Sarg net wärend der Begriefnismass an der Kierch dobäi ass, an datt oft d’Trauergemeinschaft net bei der tatsächlecher Beäerdegung vum Kierper dobäi ass. Firwat dat esou ass, ob Coutume oder Reglementer, dat eraus ze fannen ass eisen nächste Schrëtt. Ween interesséiert ass mat ze diskutéieren, invitéieren mir op eis Konferenz, déi den 25. Mäerz vum IPW am Neimënster organiséiert gëtt, oder eis einfach eng Mail ze schreiwen.

Festival des Migrations, des Cultures et de la citoyenneté Luxembourg 5

Many thanks to everyone who participated at the Memorial Café and a special thanks to Max Rodenbourg, Elsa Pirenne and Cathy Richard for their help with the group interviews!

Alle Leit, déi sech um Memorial Cafe bedeelegt hunn, ee grousse Merci, a besonnesch och dem Max Rodenbourg, Elsa Pirenne a Cathy Richard fir hier Hëllef bei den Gruppeninterviews!

Share this post
  • Post author: