Covid-19 and the CeMi Project

Covid-19 en het CeMi Project

Covid-19 och det CeMi Projektet

As we write, large parts of Europe, and much of the world, are on lockdown in order to tackle the spread of Covid-19. Having completed the first part of our collaborative research – speaking to a sample of managers of cemeteries and crematoria, providers of funeral and bereavement services, and key figures in minority and migrant communities – the second phase of the research has largely been put on hold. Plans for trips to our towns to run focus groups and biographical interviews with the users of these spaces and services, to begin to understand how people experience them, have been cancelled.

Terwijl we dit schrijven zijn grote delen van Europa en de rest van de wereld op lockdown om verdere verspreiding van het covid-19 virus tegen te gaan. Dit betekent dat ons onderzoek – waarvan de eerste fase (het interviewen van begraafplaats- en crematoriumbeheerders, en leiders van minderheidsgroeperingen) is afgerond – op dit moment voornamelijk stil ligt. Onze plannen om discussiegroepen en interviews te houden met gebruikers van begraafplaatsen en crematoria zijn grotendeels afgezegd.

I skrivande stund, är stora delar av Europa och världen satt på vänt för att tackla spridningen av Covid-19. Efter att ha slutfört den första delen av vårt forskningsprojekt – samtal med ett urval föreståndare av begravningsplatser och krematorier, begravningsbyråer, och nyckelpersoner i minoritets och migrationsgrupper – har den andra fasen satts på vänt. Våra planer för resor till fallstudieorterna för att göra gruppdiskussionen och biografiska intervjuer med användare och begravningsplatser och begravningsservicen, för att på så vis försöka förstå hur människor upplever detta, har stoppats.

Coffin

However, the Covid-19 outbreak will have more than a practical impact on the CeMi project; there are a number of impacts that speak directly to the issues this project is exploring. In most countries large gatherings of people have been banned, and this inevitably includes funerals. Across our project this will have varying impact to national contexts and for different minority communities. In Sweden there have so far been no restrictions as it is rare for large numbers to attend a funeral, but in Ireland it is common to have several hundred people present at a cemetery. One recently built cemetery in Cork has a car park for more than 150 vehicles. In Norway the decision on how many people can attend a funeral has been devolved to municipalities and Drammen has taken action to restrict the number of people in a chapel to 50, while only running ceremonies in some and closing others. In the UK, now in lockdown, funerals are allowed only with close family present. The Dutch Association for Registered Undertakers (BGNU) has now legislated that no coffee and tea can be served after a funeral and that only 30 people can attend a funeral, sparking nation-wide discussions on who should be included in this small group.

Toch heeft de corona-epidemie niet alleen een praktisch gevolg voor ons project. Door de uitbraak van het virus ontstaan er situaties die direct gerelateerd kunnen worden aan de thema’s van ons onderzoek. Zo is er in de meeste landen een verbod ingesteld op de samenkomst van groepen mensen, inclusief tijdens uitvaarten. De impact van deze maatregel op afscheid nemen en rouwverwerking verschilt per nationale context en minderheidsgroepering. In Zweden zijn er tot nu toe nog geen restricties afgekondigd, voornamelijk omdat uitvaarten met grote groepen zeer ongebruikelijk zijn in dit land. In Ierland is het echter niet meer dan normaal dat een paar honderd mensen zich verzamelen op een begraafplaats. Zo heeft een nieuw aangelegde begraafplaats in Cork een parkeerplaats voor maar liefst 150 auto’s. In Noorwegen wordt de beslissing hoeveel mensen aanwezig mogen zijn bij uitvaarten overgelaten aan gemeentelijke besturen; in Drammen is het aantal mensen dat in een kapel bij elkaar mag komen voor een uitvaartceremonie beperkt tot vijftig, terwijl andere kapellen gesloten zijn. In het Verenigd Koninkrijk (dat sinds deze week op lockdown is) mogen alleen directe familieleden aanwezig zijn bij uitvaarten. In Nederland heeft de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) afgekondigd dat koffietafels na uitvaarten niet meer mogelijk zijn en dat slechts dertig mensen aanwezig kunnen zijn bij uitvaarten, wat geleid heeft tot discussies over de vraag wie er wel en niet geïncludeerd kunnen worden in deze kleine groep.

Men Covid-19 kommer att ha mer än bara en praktisk påverkan på CeMi projektet. Det finns en rad saker som påverkar de frågor som projektet utforskar. I de flesta länder är ansamlingar av personer förbjudet och det inkluderar också begravningar. I Sverige har det tills nu varit relativt få begränsningar för begravningsverksamheten, och det är ganska ovanligt med stora ansamlingar på begravningar. Medan på Irland är det betydligt vanligare med flera hundar människor som närvarar på begravningsplatsen. En nyligen öppnad begravningsplats i Cork har t ex parkeringsplatser för 150 bilar. I Norge regleras antalet människor som kan närvara vid en begravning på lokal/kommunal nivå. Drammen, en av orterna i vår studie, har t ex begränsat antalet deltagare till 50 personer och bara ett mindre antal av kapellen används till begravningar i dessa tider. I Storbritannien är det bara närmaste familj som får närvara i begravningar. Den Holländska organisationen för begravningsbyråer har bestämt att ingen servering får ske efter begravningsceremonin och bara 30 personer får närvara, vilket öppnar upp för diskussion om vilka som får lov att vara med eller ej.

The impact of these restrictions is at the core of what we are trying to explore in this project: what does it mean to not be able to practice your funerary and bereavement needs in the manner that you would like? In a way that feels respectful or traditional?

De gevolgen van deze maatregelen raken aan het hart van ons onderzoek: Wat betekent het als het niet mogelijk is om afscheid te nemen en rouw te betuigen op de wijze die je wenst? Hoe kan je in deze situatie alsnog afscheid nemen op manieren die respectvol of traditioneel voelen?

Den påverkan som dessa restriktioner har är i kärnan av vad vi försöker undersöka i detta projekt. Vad betyder det att inte kunna genomföra begravningar så som man skulle önska?

Merl Cemetery Luxembourg family around grave

Muslim communities in the Netherlands have voiced concern about another impact of Covid-19: repatriations. A section of Dutch Muslim’s bury their dead in the country of their birth, but this is prevented under current travel restrictions. Mohamed Azem Soebrati of the Muslim funeral organisation As-Salaam explains, “The Islamic perspective is to bury the person as quickly as possible. We do not know when borders will open again.” Asked about the possibility of exhumation and repatriation at a later date, Mr Soebrati explained, “That is not possible, because when somebody passes away they ought to rest in their grave for ten years.” In light of these restrictions on repatriation, individual donations for the construction of the largest Islamic cemetery in Western Europe (in Zuidlaren, Netherlands, which will have 1,700 plots) have increased. The funds are now in place for the cemetery to be built and the land will be prepared for burial as soon as possible. 

De islamitische gemeenschap in Nederland heeft nog een andere problematiek aan het licht gesteld, namelijk betreffende repatriatie. Een groot aantal Nederlandse moslims wenst begraven te worden in hun land van oorsprong (zoals Marokko of Turkije). Echter, met de huidige reisrestricties en gesloten grenzen is dit niet meer mogelijk. In een interview met de NOS vertelt Mohamed Azem Soebrati van de islamitische uitvaartverzorging As-Salaam: “Het islamitisch perspectief is om de overledene zo snel mogelijk te begraven. En we weten niet wanneer de landen weer open gaan; er is heel veel onduidelijkheid wanneer de grenzen weer open gaan.” Als hem gevraagd wordt of repatriëring op een later moment nog kan plaatsvinden, antwoordt hij: “Dat gaat dan dus weer niet, want als iemand eenmaal begraven is, dan moet de persoon tien jaar grafrust krijgen.” Wellicht als gevolg van de onmogelijkheid om gerepatrieerd te worden, zijn individuele donaties voor het aanleggen van de grootste islamitische begraafplaats in West-Europa (en het Drentse Zuidlaren, een begraafplaats voor 1700 graven) toegenomen. De organisatie heeft nu het benodigde geld om de begraafplaats te ontwikkelen en hoopt zo snel mogelijk de eerste graven aan te kunnen leggen.

Muslimska grupper i Holland har framfört en oro över en annan påverkan som Covid-19 medför; nämligen begränsning i försändelser av kistor till utlandet. En undergrupp bland muslimer i Holland begraver sina döda i landet de är födda. Men utlandsförsändelser av kistor är i dessa Corona tider förbjudet. Mohamed Azem Soebrati, vid den muslimska begravningsorganisationen As-Salaam förklarar “Enligt Islamska tro är det en önskan att begrava en person så fort som möjligt. Vi vet inte när gränserna kommer att öppnas igen.” När han blev tillfrågad om man kunde flytta på gravar för att vid ett senare tillfälle sända kroppen till utlandet så förklarar Mr Soebrati: detta är inte möjligt, för när någon dör och begravs så får man inte röra graven under de kommande 10 åren. På grund av dessa restriktioner, så har  individuella donationer till byggandet av den största muslimska begravningsplatsen i västra Europa (i Zuidlaren, Holland, som kommer att ha 1700 gravplatser) ökat. Finansieringen är nu på plats och begravningsplatsen vill byggas så snart som möjligt.

The virus also has a health and safety impact for those working in the funeral and burial sectors, and particularly for the families of its victims. In the UK, one article explained this impact. Funeral directors are considering streaming funerals and burials over Facebook for families of coronavirus victims who need to stay isolated, and burials could take place with a memorial or funeral service at a later date. There are also calls from the professional associations of funeral directors for the government to give funeral directors access to personal protection equipment for the removal of Covid-19 victims from homes and morgues. Funeral service providers in Norway are also looking at digital alternatives so a ceremony can be followed online.

Het virus heeft ook gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van hen die in de uitvaartbranche werkzaam zijn, en voor de families van hen die aan het virus zijn overleden. Een Brits artikel legt deze gevolgen duidelijk uit. Uitvaartondernemingen spelen met het idee om uitvaarten en begrafenissen via live-streams uit te zenden op Facebook, zodat familieleden van corona-slachtoffers die thuis in isolatie moeten blijven alsnog aanwezig kunnen zijn; op een later tijdstip kunnen grotere uitvaarten of gedachtenisdiensten georganiseerd worden. Er is ook een oproep van de branche voor uitvaartondernemers aan de Britse overheid om ondernemers te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer zij covid-19 overledenen uit hun huizen en mortuaria ophalen. Uitvaartondernemers in Noorwegen zijn ook op zoek naar digitale alternatieven zodat de uitvaartceremonie online gevolgd kan worden.

Viruset påverkar också säkerheten och eventuellt hälsan till dom som jobbar med begravningar, men också för familj och vänner till offren. I Storbritannien, förklarar en artikel denna påverkan. Begravningsbyråer ser på möjligheter att sända begravningar via digitala plattformar, så som Facebook, för att familjemedlemmar till coronavirusoffer som är tvungna att hålla sig isolerade ska kunna delta. En fysisk begravning kunde eventuellt hållas vid senare tillfälle. Begravningsbyråerna efterfrågar också säkerhetsutrustning vid hantering av Covid-19 offer. Begravningsbyråer i Norge ser också på möjligheter att erbjuda digitala alternativ så att en begravning kan följas online.

It is an extremely challenging and complex time for us all; it is unfolding fast and changing daily. For those working in cemetery management and the funeral service sector, one manager explained in recent correspondence, “Our priorities here, are to keep our cemeteries open and provide a caring burial service for those who need it in the coming months.”

Het zijn bijzonder uitdagende en gecompliceerde tijden voor ons allemaal; het virus ontwikkelt zich snel en de situatie verandert dagelijks. Wat dit betekent voor mensen die werkzaam zijn in de uitvaartsector liet een begraafplaatsmanager ons in recente correspondentie weten: “Onze prioriteit is om onze begraafplaatsen open te houden en een fijne uitvaart te bieden aan hen die het de komende maanden nodig hebben.”

Det är extremt utmanande och komplexa tider för oss alla. Det går fort och det ändrar sig dagligen. Bland dom som jobbar inom begravningsverksamheten förklarar en informant att ”Våra prioriteringar här är att hålla begravningsplatserna öppna och erbjuda omsorgsfull begravningsservice for dom som behöver det i de kommande månaderna”

Share this post